น้องมายด์ & พี่เฟรม

น้องมายด์ & พี่เฟรม
lสวยปล่าว

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Ah Jell - todavia sub español

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนามสกุล  :  เด็กหญิงยลรดี   ยาแก้ว
ชื่อเล่น  :  มายด์
เกิดวันที่  14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2540
ที่อยู่ 98/1 ม.3 ต. หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คติประจำใจ  อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด
เสนอ  :  อาจารย์พิทักษ์ คำแคว่น

เกณฑ์การให้คะแนนความประพฤติ
๑. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้      ๑๐ คะแนน
๒. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจนได้รับการชื่นชมได้ ๑๐ คะแนน
๓. ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน/งานด้านวิชาการและกีฬา
๓.๑ ระดับโรงเรียน ๑๐ คะแนน
๓.๒ ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด ๑๕ คะแนน
๓.๓ ระดับประเทศ ๒๐ คะแนน
๔. เก็บเงิน หรือสิ่งของมีค่าของผู้อื่นแล้วสง่คืนได้
๔.๑ มูลค่าไม่เกิน ๕๐ บาทได้ ๒คะแนน
๔.๒ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาทได้ ๓ คะแนน
๔.๓ มูลต่าไม่เกิน ๓๐๐ บาทได้ ๕ คะแนน
๔.๔ มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐ บาทได้ ๑๐ คะแนน
๔.๕ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐๐บาทได้ ๑๕ คะแนน
๕. หารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ๑๐ คะแนน
๖. เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องและปฏบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่บกพร่องได้ ๒๐ คะแนน
๗. เป็นคณะกรรมการนักเรียน ( ประธาน รองประธาน กรรมการ ) ๒๐ คะแนน
๘. ช่วยเหลืองานด้านปกครองนักเรียน เช่นลูกเสือ-เนตนารี จราจรพิเศษวิชาทหารจราจร ๑๐ คะแนน
๙. มีความขยันหมั่นเพียรทางด้านการเรียนและกิจกรรมจนได้รับการยกย่องได้ ๑๐ คะแนน