น้องมายด์ & พี่เฟรม

น้องมายด์ & พี่เฟรม
lสวยปล่าว

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สารสนเทศ


ข้อมูล
ข้อมูล ( data ) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น ตัวเลข ข้อความ เสียง ภาพและวีดิทัศน์


สารสนเทศ ( information )
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง


ระบบสารสนเทศ ( Information System )
ระบบสารสนเทศ ( Information System ) คือ การดำเนินงานกับข้อมูล ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรอาจใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์เป็นเครื่องมือที่ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการมีสามประเภทดังนี้


สารสนเทศที่ทำเป็นประจำ

สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย

สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นเฉพาะ

ส่วนประกอบของสารสนเทศ
บุคลากร


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูล
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและบันทึกข้อมูลโดยตรง


ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว

การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีกระบวนการย่อยหลายกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล แยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณ การจัดลำดับ การรายงานผล รวมถึงการการส่งข้อมูลวิธีการประมวลผล
การประมวลผลแบบเชื่อมตรง( online processing )


การประมวลผลแบบกลุ่ม ( batch processing )

การแทนข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิดจึงกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสอง และมีการกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง


แฟ้มข้อมูล
ลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บสามารถสร้างเป็นแฟ้ม ( file ) ได้โดยในแฟ้มจะมีรายการข้อมูลเรียกว่าระเบียน ( record ) ภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลย่อยเรียกว่าเขตข้อมูล ( field )

การแทนข้อมูล

พิมพ์ชื่อตัวเรา
ย = 11000010
โอ = 11100010
อะ = 11010000
ล = 11000101
ร = 11100011
อะ = 11010000
ด = 10110100
อี = 11010101

พิมพ์ชื่อเด็กเก่งและดี
ด = 10110100
เอ = 11100000
อะ = 11010000
ก = 10100001
เอ = 11100000
ก = 10100001
เอก = 11101000
ง = 10100111
แอ = 11100001
ล = 11000101
อะ = 11010000
ด = 10110100

อี = 11010101

                                                              พัฒนาการคอมพิวเตอร์

เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่อปี 2489 คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นออกมาจำหน่าย

ยุคของคอมพิวเตอร์
ยุคประวัติศาสตร์
 • เครื่องคำนวณลูกคิด
 • สร้างไม้บรรทัดคำนวณ เพื่อใช้คำนวณตำแหน่งของดวงดาว
 • เครื่องคำนวณปลาสคาล เป็นเครื่องที่บวกเลขและลบเลขด้วยกลไกเฟืองที่ขบกัน
 • เครื่องทอผ้าอัติโนมัติด้วยการใช้บัตรเจาะรูเครื่องดิเฟอเรนซ์เอนจิน ( diferrence engine )
 • เครื่องคำนวณแบบมีหน่วยความจำและหน่วยความรวมที่เรียกว่า แอนาไลติคอลเอนจิน
 • บริษัท IBM ที่มีบทบาทในการผลิตที่สำคัญของโลก คอม IBM รุ่นแรกๆของโลก
 • IBM สร้างเครื่องคำนวณชื่อ มาร์ควัน ( MARK I ) ขึ้น
ยุคหลอดสุญญากาศ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่การทำงานโดยใช้หลอดสุญญกาส

 • เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก มีชื่อว่า ENIAC ( อินิแอค )

 • จอห์น มอสลี และ เจ เพรสเปอร์ เอ็คเคิร์ท เป็รผู้พัฒนาเครื่องอินิแอค ในปี 2486

 • หน่วยเก็บข้อมูลอยู่ในรูปบัตรเจาะรู จานแม่เหล็กและเทปแม่เหล็ก
ยุคทรานซิสเตอร์

 • สถานวิจัยเบลของสหรัฐอเมริกาได้ทำการประดิษฐ์ ทรานซิสเตอร์

 • ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กใช้กระแสไฟน้อยมีความคงทน

 • เครื่องเมนเฟรม
ยุควงจรรวม

 • เกิดบนแผ่นซิลิคอนเรียกว่า ไอซี
 • เครื่องคอมพิวเตอรืมีการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น วงจรการทำงานที่ทำการคิด
 • มีความจุมากขึ้น ราคาถูกลง
ยุควีแอลเอสไอ

 • สร้างวงจรขนาดใหญ่มาวางบนแผ่นซิลิคอนเรียกว่าวงจร VLSI

 • วงจร VLSI เป็นวงจรรวมที่นำทรานซิสเตอร์จำนวนล้านตัวมาใส่

 • การผลิตคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์

 • วงจร VLSI หรือ ชิป
ยุคเครือข่าย

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและแสดงผลได้ครั้งละมากๆ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายๆครั้งพร้อมกัน
เทคโนโลยีสื่อประสม
คอมพิวเตอรืในยุคปัจจุบันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน ทำงานร่วมกัน ส่งข้อความถึงกัน สามารถประมวลผลข้อมูล รูปภาพ เสียงและวิดีทัศน์ ไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จึงทำงานกับสื่อหลายชนิด เรียกว่า สื่อประสม ( MULTIMEDIA )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น